Kategorie

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

 1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.

 2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

 3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Zużyty sprzęt  przyjmuje pod adresem: ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

 4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać w trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym.

 5. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącym co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 6. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):


  przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wielkopolskim (Chróścik)
  Czynny jest przez cały rok z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach:
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00 i od 15:00 do 18:00, w soboty od 8:00 do 16:00

  przy ul. Teatralnej 49 w Gorzowie Wielkopolskim
  Czynny jest przez cały rok z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach:
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00 i od 15:00 do 18:00, w soboty od 8:00 do 16:00

  Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępne są po skorzystaniu z wyszukiwarki w państwowym rejestrze BDO dostępnym pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index lub na stronach internetowych Urzędów Miast i Gmin stosownie do miejsca zamieszkania.


 7. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

 8. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.


Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

 

Zabronione jest wyrzucanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania tego sprzętu.